Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (молодший спеціаліст з обліку і оподаткування)

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Кваліфікація: молодший спеціаліст з обліку і оподаткування

Рівень вищої освіти: молодший спеціаліст

Форма навчання: денна

Термін навчання:

  • 3 роки (на основі базової загальної середньої освіти);
  • 2 роки (на основі повної загальної середньої освіти).

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, динамічний розвиток бізнесу та міжнародних економічних зв’язків сприяло більш широкому використанню облікової інформації в управлінні підприємствами з метою підвищення ефективності їх діяльності. Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в управлінні господарською діяльністю, німецький вчений-економіст І. Ф. Шерр ще наприкінці XIX століття писав, що «Бухгалтерський облік — непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кожного підприємства».

Управління підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер та обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та їх використання, про власний капітал, зобов’язання і фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку. Вони є надзвичайно важливими не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і народного господарства в цілому. На даних бухгалтерського обліку ґрунтується передусім статистика національних рахунків, а відтак і визначення таких показників, як валовий внутрішній продукт, проміжне споживання, валове нагромадження основного капіталу, валовий національний дохід та ін.

Підготовка сучасних спеціалістів з обліку і оподаткування, професійно підготовлених до високих темпів розвитку і змін економічної дійсності, адекватних запитам держави і ринку праці – це надійний фундамент побудови цивілізованої української економіки ХХІ століття, її реальної інтеграції в світову економічну систему, а також один із засобів боротьби з негативними проявами цих процесів («тінізацією» економіки, поширенням «чорної», «подвійної» бухгалтерій тощо).

Напрямки діяльності молодшого спеціаліста з обліку і оподаткування

Можуть займати посади:

  • касир-операціоніст банку;
  • кредитний інспектор;
  • касир-експерт;
  • бухгалтер з обліку окремих об’єктів та касир підприємств різної форми власності;
  • конторський службовець (бухгалтерія), обліковець (реєстрація первинних бухгалтерських даних) на оптових базах, складах;
  • обліковий супровід діяльності приватних підприємців.