Здійснюємо підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» (спеціальність 081 «Право»)

Кропивницький інститут ПВНЗ «Університет сучасних знань» здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» (спеціальність 081 «Право») згідно ліцензії (АЕ № 636417 від 18.05.2015) за денною та заочною формами навчання.

В інституті втілюються положення сучасної концепції розвитку юридичної освіти в Україні. Серед яких важливими є:

  • якість підготовки фахівців та їх професійна мобільність;
  • посилення конкурентоспроможності випускників;
  • інтеграція навчального закладу з науковими установами, правовими службами підприємств, організацій регіону;
  • впровадження сучасних інформаційних технологій навчання, науково-методичних і освітніх програм;
  • розвиток навчально-науково-виробничих комплексів з базовими вищими навчальними закладами освіти.

Ці та інші положення реалізуються в освітній діяльності інституту. З метою задоволення потреб регіону та створення безперервної освіти інститутом узгоджуються навчальні плани з провідними вищими навчальними закладами, змінюється спеціалізація підготовки фахівців. Розробляються наскрізні програми навчально-виробничих практик з урахуванням потреб регіону.

Виконання практик забезпечено інформаційно-пошуковою системою та договорами з базами практик в органах державної влади та місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої служби, в органах МВС України, прокуратори, в судах та в органах юстиції. В інституті сформований банк даних щодо перспективних напрямів діяльності організацій і підприємств області, конкурсу та відбору персоналу на вакансії.

Робочі програми дисциплін орієнтовані на національні та загальноєвропейські правові здобутки, на загальнолюдські цінності та патріотичне виховання, на соціальну мобільність та конкурентоспроможність фахівців з права.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять в собі теоретичні та практичні завдання для створення проблемних ситуацій та спрямовані на формування у студентів навичок роботи із законодавчими актами, юридичними довідниками, на вміння складати процесуальні документи, договори та угоди. У студентів формується культура конструктивного діалогу, навички публічного виступу. Особлива увага приділяється вмінням студентів працювати із сучасною інформаційною та обчислювальною технікою та володіти іноземною мовою. Реалізується програма кредитно-модульної системи навчання та рейтингової системи оцінювання діяльності студентів.

Викладачі в навчальному процесі використовують такі новітні технології, як робота в «малих групах», «мозкова атака», «дискусія без лідера», «рольова гра», проведення професійних «Брейн-рингів», «Судовий процес як метод викладання юридичних дисциплін». В інституті реалізується проект «Гостьові професори». Тематика курсових робіт спрямовується на вивчення регіональної проблематики.

Студенти приймають участь в роботі наукових гуртків та тематичних круглих столів, студентських предметних олімпіадах, в студентсько-викладацьких наукових конференціях. Показовим стала участь студентів та викладачів в таких заходах: Громадські слухання «Європейське покликання України: нові моделі інтеграції», Всеукраїнського Молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України», в програмах «Школа лідерства», «Освіта без кордонів», в регіональній конференції «Проблеми розвитку регіону». Активну участь приймають студенти в роботі діючої газетної рубрики на тему: «Деякі принципи перебудови юридичної освіти» та в роботі юридичної клініки.

Не менш важливою є участь студентів у громадській, культурній та спортивно-масовій роботі. Щорічно в інституті проводяться різнопланові конкурси, свята, спортивні змагання та анкетування студентів, що дозволяє розвивати співробітництво студентів і викладачів, формувати у студентів навички самоврядності та корпоративності як в межах професійної, так і в межах соціальної активності.

В інституті створено органи студентського самоврядування. Студенти з усіх територіально відокремлених структурних підрозділів збираються тричі на рік за затвердженою програмою для вирішення оперативних питань. Головний орган студентського самоврядування – студентській парламент.

Матеріально-технічна база Кропивницького інституту в цілому відповідає вимогам до забезпечення навчального процесу за спеціальністю «Правознавство».

Загальна площа приміщень інституту складає 2450,1 у т.ч. 5 лекційних аудиторій на 60 місць, 20 аудиторій для проведення практично-семінарських занять, 3 спеціалізовані комп’ютерні аудиторії. Перелік спеціалізованих кабінетів забезпечує виконання навчального плану. До послуг студентів створена бібліотека, фонд якої вміщує 16700 примірників наукової, навчальної та навчально-методичної літератури. Інститут отримує 16 найменувань фахових періодичних видань, що забезпечує спеціальність «Правознавство». Читальна зала розрахована на 98 посадкових місць та є читальна зала для викладачів.

Соціально-побутова сфера представлена медпунктом, спортивним корпусом, актовою залою та буфетом.

Навчальні та адміністративні приміщення, а також приміщення соціально-побутової сфери знаходяться у постійному оновленні.

Потреба студентів у гуртожитку задоволена на 100 %. Інститут користується житловими площами гуртожитку згідно із договором оренди місць в гуртожитку для проживання студентів.

Санітарно- технічний стан навчальних та соціально- побутових приміщень інституту відповідає нормативним вимогам. В інституті створено локальну навчальну та управлінську комп’ютерну мережу « Інтернет». Викладачі та студенти Інституту матимуть практично необмежений вихід в мережу « Інтернет », що дозволяє своєчасно отримувати статистичну, економічну, правову, соціологічну та інші види інформації.

Формування контингенту студентів за спеціальністю «Правознавство» в Інституті здійснюється в обсязі чинної ліцензії. Якісний склад студентів формується завдяки налагодженій профорієнтаційній роботі, яка постійно виконується працівниками інституті, в тому числі шляхом укладення договорів з юридичними та фізичними особами.

Профорієнтаційна робота проводиться за допомогою засобів масової інформації. Інформація про Інститут публікується на сайті Університету, його відокремлених підрозділів та Товариства «Знання» України, в журналах: «Довідник для випускників до ВНЗ», «Освіта для кожного», « Навчальні заклади від «А» до «Я» , «Куди піти навчатись?», «Робота и учеба», «Сучасна освіта».

Науково-педагогічний склад Кропивницького інституту Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» формується згідно з вимогам Міністерства освіти і науки України, що висувається до вищих навчальних закладів.

Кваліфікація науково-педагогічних працівників в плановому порядку підвищується в наукових і освітніх установах м. Києва, Кропивницький та Миколаєва на спеціалізованих курсах із застосуванням новітніх технологій викладання навчальних дисциплін, а також шляхом навчання в аспірантурі та докторантурі.

Підготовку бакалаврів спеціальності «Правознавство» (081 «Право») здійснює 5 кафедр: кафедра публічно-правових дисциплін (випускаюча); кафедра психології та педагогіки; кафедра філософії та соціальних дисциплін; кафедра фінансів, обліку і оподаткування; кафедра дизайну.

Процес підготовки спеціальності  6.030401 «Правознавство» (081 «Право») здійснює висококваліфікований науково-педагогічний склад, в тому числі 3 доктори наук; 10 кандидатів наук, які повною мірою в змозі забезпечити навчальний процес відповідно до затвердженого навчального плану та програм навчальних дисциплін.

В Інституті Університету створена випускаюча кафедра публічно-правових дисциплін, на якій працює на штатній основі – 9 осіб: 1 – доктор юридичних наук, 4 кандидати наук. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Поклонська О.Ю.

На посаді  професора  працює доктор наук Михайленко О.Р. На посадах доцентів працюють кандидати наук: Бурков В.Л., Демешко Ю.О., Мельник О.В., Мошняга Л.В. На посадах старших викладачів працюють  викладачі: Детюкова М.Є., Коренчук А.Ю., Скоринін О.В., Філіпович І.О.

Інститут за спеціальністю «Правознавство» підготовив понад 3 тисячі студентів, які сьогодні працюють на посадах: юристконсульта, адвоката, нотаріуса, судді, державного виконавця, слідчого, спеціаліста з оперативно-розшукової діяльності, інспектора митниці, інспектора відділу кадрів, державного податкового інспектора, інспектора з соціальної допомоги, секретаря правління.

Випускники Інституту продовжують навчання в Університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 081 «Право».

В цьому році Інститут оголошує набір абітурієнтів за спеціальністю «Правознавство» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної та заочної форми навчання.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *