Місія та ідентичність

«Щоб гідно прийняти історичний виклик ХХІ століття, освіта повинна мати випереджальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового суспільства, розвиток творчих здібностей молодого покоління, формування у нього проектної культури, нових способів мислення та дії».

Президент Академії педагогічних наук України,

доктор філософських наук,

президент Товариства «Знання»

В.Г. Кремень

Україна може відродитися в новій якості на новому етапі історичного розвитку лише через освіту. Одним із векторів цього процесу є загальнонаціональна ідея в духовному відродженні нації та якісному оновленні всіх сфер суспільного життя, зокрема науково-освітніх.

Університетська освіта в різних країнах світу має свою специфіку, проте університет як інститут та наукова система багато в чому сприяє формуванню національної свідомості й національної культури.

Перед сучасними університетами стоять проблеми політичного і ідеологічного характеру, які схиляють до нового філософського осмислення сучасного світу, нових технологій, відкриттів, що спонукатимуть до необхідних перетворень у суспільстві, державі та, зрештою, у всьому світі.

Університет сучасних знань, який відіграє помітну роль в освітній сфері серед недержавних ВНЗ, був створений під егідою Товариства «Знання» України. 31 січня 2002 року було затверджено Статут Університету. Відповідно до його засад місією та цінностями УСЗ є:

  • формування свідомості нового покоління Українців, виходячи з цінностей: Бог, Україна, Родина, прогрес;
  • вироблення у молоді культурних норм і принципів для успішного формування життєвої перспективи й проекту свого життя;
  • допомога юним українцям у визначенні мети свого життя з урахуванням власних здібностей, соціальних і особистісних можливостей; у здійсненні вибору життєвих пріоритетів у світі, який динамічно змінюється.

Важливим в діяльності нашого навчального закладу є науковий розвиток, створення і організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ.

З кожним роком Університет набуває все більшої динамічності розвитку: зростає контингент студентів, кількісно та якісно поліпшується науково-педагогічний склад. Все це зумовлює удосконалення навчально-виховного процесу, сприяє діяльності студентських наукових гуртків, спонукає до розвитку особистості, що глибоко усвідомлює свою приналежність до рідної держави, має почуття громадянської гідності та обов’язку.